معرفی و بررسی بازی کارتی کاستل

یک بازی کارتی که نمی شود در آن کرم نریخت و حرص دیگران را در نیاورد