رومیز شو – اسم کارتیل

از مارک لباس ظارا و ماشین داستین هافمن تا طب مالت و دنبک و روبهی بی‌دست و پا!